• Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Wstęp

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim http://piwgrodzisk.com.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 2013-08-28

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-24

   

  Status pod względem zgodności z ustawą

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści na stronie nie są odczytywalne maszynowo
  • grafiki umieszczone na stronie internetowej nie mają opisu alternatywnego

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  powiększenia tekstu Ctrl (+), zmniejszenia tekstu Ctrl (-)

  W jednostce jest możliwość porozumienia się w języku migowym.

   

  Data sporządzenia deklaracji

   

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności : Marek Adamczak

  e-mail: marek.adamczak@piwgrodzisk.com.pl.

  telefon: 61 44 21 078

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia   żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej zamieszczono link do strony internetowej RPO

  https://www.rpo.gov.pl/.

  Dostępność architektoniczna

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim posiada wejście do budynku poprzez wiatrołap z progiem. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Dostępny jest parking, który nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduję się korytarz. Budynek nie posiada windy. Brak dostosowań typu pochylnie, platformy.

  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

  Możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji mobilnych.

  Categories: Dostępność

  Comments are currently closed.