• Dokumenty dla lekarzy, wyznaczenia 2020r.

  Dokumenty Dla Lekarzy

   

                    Załącznik nr  1

  Grodzisk Wlkp.,  15 października 2019 r.

  OGŁOSZENIE O NABORZE – umowa cywilno- prawna

              Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadających tytuł lekarza weterynarii lub posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych,  ubiegających się o wykonywanie zadań określonych w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity : Dz. U. 2018.1557  ze zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności  wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 ze zmianami).

  Wymagania związane z wyznaczeniem :

  1.Złożenie wniosku o wyznaczenie (wniosek do pobrania ) do którego dołączamy :

  1. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji zakładów leczniczych okręgowej rady lekarsko weterynaryjnej właściwej dla siedziby zakładu leczniczego oraz prawo wykonywania zawodu (dla osób ubiegający się po raz pierwszy o wyznaczenie ),
  2. W przypadku ubiegania się o wykonywanie czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa – aktualne badanie lekarskie, w tym okulistyczne, poświadczające zdolność do wykonywania ww. prac.
  3. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności  przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004.89.860 ze zmianami),  (dla osób ubiegający się po raz pierwszy o wyznaczenie),
  4. Oświadczenia osoby wyznaczonej potrzebne do zawarcia umowy zlecenie (wzór do pobrania),
  5. Aktualny wydruk z konta Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący informacji o opłacanych składkach społecznych.
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

  Wykonywanie czynności o których mowa w art. 16 ust.1  i ust. 1a Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.                   o Inspekcji Weterynaryjnej, nie stanowią zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

  Od kandydatów wymagana jest pełna znajomość przepisów prawa .

  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Miejsce składania wniosków :

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim,  ul. Rakoniewicka 42 A  62-065 Grodzisk Wlkp. do dnia 12 listopada 2019 roku. Po tym czasie nadesłane wnioski nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia wniosków do 06 grudnia 2019 roku.

                                                                  

  Druki do pobrania :

  klauzula informacyjna

  oświadczenie osób wyznaczonych do ZUS

  wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych

  wniosek o wyznaczenie lekarza na etacie w PIW

  wniosek o wyznaczenie lekarza

  wniosek o wyznaczenie PLW lub jego zastępcy za zgodą WWLWet

  Categories: Aktualności, Aktualności

  Comments are currently closed.