• Klauzula informacyjna – RODO

  Klauzula informacyjna
  W zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. („RODO”), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wlkp. przekazuje
  niezbędne informacje o administratorze Państwa danych oraz o przysługujących
  Państwu prawach.
  Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat
  Weterynarii w Grodzisku Wlkp., ul. Rakoniewicka 42A, 62-065 Grodzisk
  Wlkp.;
  2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wlkp. wyznaczył Inspektora
  Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy pod adresem: iod@piwgrodzisk.com.pl
  3. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą
  przetwarzane w następującym zakresie:
  a) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w
  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi
  b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze wynikającego z ustawowych zadań Inspekcji
  Weterynaryjnej
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na podstawie
  art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami
  prawa;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania.

  Categories: Aktualności